نماینده لورن بوبرت در حال تهیه یک تئوری توطئه در مورد شرکت هایی است که هزینه های سقط جنین را پوشش می دهند.
Source link