موشک ماه ناسا برای اولین پرتاب به سکو منتقل شدموشک ماه ناسا برای اولین پرتاب به سکو منتقل شدمنبع