ملکه الیزابت دوم تحت نظارت پزشکی، پزشکان نگران سلامتی او هستندملکه الیزابت دوم تحت نظارت پزشکی، پزشکان نگران سلامتی او هستندمنبع