مقام سمامیش پس از اظهارنظرهای ضد دگرباش جنسی در جلسه عمومی استعفا داد

وی گفت: خداوند ما را مرد و زن آفریده است و مخالفت با خلقت خدا و شیوع بیماری در جامعه امری است که باید علیه آن صحبت کنیم.

در طول جلسه کمیسیون برنامه ریزی، عضو وسیم فاید اظهار داشت که اعضای جامعه LGBTQ+ “در حال ترویج بیماری ها و هجوم به ذهن بچه های ما در مدارس هستند.”

اندکی پس از ارسال این بیانیه، فاید استعفای خود را به شهردار پیشنهاد کرد که شهردار پذیرفت. این استعفا بلافاصله اجرایی شد.» این شهر در بیانیه ای اعلام کرد. اعتبار: شهر سامامیش از طریق Storyfulمنبع

بعدازظهر دوشنبه، شهر سامامیش اظهارات فاید را محکوم کرد.

یکی از اعضای شورای شهر سامامیش، واشنگتن، در 5 ژوئن پس از اظهار نظر انتقادی درباره ماه غرور و جامعه LGBTQ+ در یک جلسه برنامه ریزی در 1 ژوئن، استعفا داد.