مقامات یازدهمین کشته در تیراندازی در پارک مونتری را تایید کردند. نام 3 قربانیمقامات یازدهمین کشته در تیراندازی در پارک مونتری را تایید کردند. نام 3 قربانیمنبع