معلم از هدیه ای که از خانواده ای در مدرسه اش دریافت می کند شوکه شده استمعلم از هدیه ای که از خانواده ای در مدرسه اش دریافت می کند شوکه شده استمنبع