معضل میان دوره ای دموکرات ها: چگونه می توان از بایدن حمایت کرد و در عین حال از او نیز اجتناب کرد
منبع