مظنون قتل کالیفرنیا، دختر نوجوان در تیراندازی کشته شدمظنون قتل کالیفرنیا، دختر نوجوان در تیراندازی کشته شدمنبع