مظنون تیراندازی در مزارع کالیفرنیا یک کارمند بود. به گفته مقامات، حمله مرگبار در کالیفرنیای شمالی احتمالاً یک عمل خشونت آمیز در محل کار بوده است.مظنون تیراندازی در مزارع کالیفرنیا یک کارمند بود. به گفته مقامات، حمله مرگبار در کالیفرنیای شمالی احتمالاً یک عمل خشونت آمیز در محل کار بوده است.منبع