مرد مین در 11 اتهام ناشی از شورش کنگره مقصر شناخته شد


کایل فیتزسیمون، مردی از مین که به شورشیان در کاپیتول پیوست، به 11 مورد از جمله حمله، مقاومت یا ممانعت از افسران پلیس محکوم شده است. فیتزسیمون در 6 ژانویه 2021 برای حمله به مجریان قانون به خط مقدم اعزام شد.

رونوشت ویدیویی

[MUSIC PLAYING]منبع