مردی پس از تهدید مسافر در اواسط پرواز دستگیر شد

به گفته مقامات، مردی پس از اینکه از مسافر دیگری خواسته بود قبل از گذاشتن تیغ ​​روی گلویش، فیلم خود را در حین پرواز متوقف کند، با اتهامات فدرال روبرو است. بر اساس این شکایت، شوهر این زن برای کمک دوید و او توانست فرار کند. کریستینا روفینی جزئیات را دارد.منبع