مردی در میشیگان که به یک داوطلب سالخورده حامی زندگی شلیک کرد، می گوید این یک تصادف بوده استمردی در میشیگان که به یک داوطلب سالخورده حامی زندگی شلیک کرد، می گوید این یک تصادف بوده استمنبع