مردم به اشتراک می گذارند که چگونه از افراد حق طلب و افتضاح انتقام کوچکی گرفتند و این خوشمزه است
منبع