“مرا وسوسه نکن”: اشتون کوچر در حین مصاحبه وارد فیلم “مرد پیانو” بیلی جوئل شد
منبع