مدیر عامل GLAAD می گوید که جوامع LGBTQ با افزایش جرایم ناشی از نفرت مواجه می شوند زیرا “لفاظی باعث خشونت می شود”
منبع