ماهی گریزان خونخوار در هلند به ساحل می رسد. نگاهی بیندازید – اگر جرات دارید

.

طبق گفته Ecomare، لامپر دریایی حدود 83 سانتی متر طول داشت.

چه چیزی اندام یا فک پایینی ندارد، اما با تعداد زیادی دندان آن را جبران می کند؟

در حالی که یافتن لامپری دریایی در هلند معمول نیست، طبق گفته Ecomare، این موجودات عجیب و غریب در طول بهار برای تخم ریزی از دریا به آب شیرین مهاجرت می کنند.