مارک کوبان فکر می کند برنده پاوربال باید برنده های خود را صرف یک چیز کندمارک کوبان فکر می کند برنده پاوربال باید برنده های خود را صرف یک چیز کندمنبع