لیز چنی کرسی وایومینگ را به رقیب طرفدار ترامپ از دست دادلیز چنی کرسی وایومینگ را به رقیب طرفدار ترامپ از دست دادمنبع