"قهوه ستاره،" یک عملیات تقریباً مشابه استارباکس در روسیه افتتاح شد"قهوه ستاره،" یک عملیات تقریباً مشابه استارباکس در روسیه افتتاح شدمنبع