قاضی می گوید سوگندنامه ترامپ ممکن است به شدت اصلاح شودقاضی می گوید سوگندنامه ترامپ ممکن است به شدت اصلاح شودمنبع