فیل قبل از اینکه در باغ وحش اورگان به زمین بخورد با میان وعده هندوانه بازی می کندفیل قبل از اینکه در باغ وحش اورگان به زمین بخورد با میان وعده هندوانه بازی می کندمنبع