فیلم‌های نظارتی تیراندازی MSU نشان می‌دهد که مرد مسلح با تپانچه با آرامش در حال عبور از محل اتصال است
منبع