طوفان هزاران نفر را در فرودگاه سن دیگو سرگردان کردطوفان هزاران نفر را در فرودگاه سن دیگو سرگردان کردمنبع