طوفان قدرتمند زمستانی پیش از حرکت به سمت شرق غرب آمریکا را درنوردید
منبع