طوفان استوایی کارل در سواحل جنوبی خلیج مکزیک شکل می گیردطوفان استوایی کارل در سواحل جنوبی خلیج مکزیک شکل می گیردمنبع