شومر پیروزی وارناک را جشن می گیرد، اکثریت 51 کرسی سناشومر پیروزی وارناک را جشن می گیرد، اکثریت 51 کرسی سنامنبع