شاهد صحنه هرج و مرج پس از تیراندازی والمارت را توصیف می کندشاهد صحنه هرج و مرج پس از تیراندازی والمارت را توصیف می کندمنبع