سلبریتی ها ARV: پاریس هیلتون مورد آزار قرار گرفت، آنوئل و یایلین دوباره ظاهر شدند، آیسلین و موریسیو در دیزنی
منبع