سربازان اسرائیلی به روی فلسطینی هایی که منتظر کامیون های کمک رسانی به غزه بودند آتش گشودند

سربازان اسرائیلی به روی فلسطینی هایی که منتظر کامیون های کمک رسانی به غزه بودند آتش گشودند

منبع