ساوث وست و سایر خطوط هوایی هزاران پرواز را به دلیل طوفان مرگبار زمستان لغو کردندساوث وست و سایر خطوط هوایی هزاران پرواز را به دلیل طوفان مرگبار زمستان لغو کردندمنبع