زوجی که توسط سرویس مخفی در رستورانی در یک بلوک دورتر از کاخ سفید دستگیر شدند: “چیزی خارج از یک فیلم”زوجی که توسط سرویس مخفی در رستورانی در یک بلوک دورتر از کاخ سفید دستگیر شدند: “چیزی خارج از یک فیلم”منبع