زن تگزاسی که پس از انکار سقط جنین تقریباً جان خود را از دست داد، سناتورهای جمهوری خواه را به دلیل شنیدن این خبر به باد انتقاد گرفت.
منبع