زمین خیس خطرات جاده ای را برای کالیفرنیای جنوبی ایجاد می کندزمین خیس خطرات جاده ای را برای کالیفرنیای جنوبی ایجاد می کندمنبع