ریکی ویلیامز معتقد است که آرک منینگ می تواند کاری را که در دهه 90 برای تگزاس انجام داد انجام دهد



ریکی ویلیامز معتقد است که آرک منینگ می تواند کاری را که در دهه 90 برای تگزاس انجام داد انجام دهد



منبع