رویسین ویلیس، عضو ارشد SPASH، رکوردشکنی خود را در نشست ایالتی WIAA در سال 2022 به پایان رساند.رویسین ویلیس، عضو ارشد SPASH، رکوردشکنی خود را در نشست ایالتی WIAA در سال 2022 به پایان رساند.Source link