"روز عروسی اوست": زن عروس فکر می کند که او با این که خواهرش او را در راهرو قدم بزند، عروسی را خراب می کند، و من بیشتر از این نمی توانستم مخالفت کنم.
منبع