رودی جولیانی نزدیک به شش ساعت در برابر هیئت منصفه بزرگ درباره تحقیقات انتخابات شهادت می دهدرودی جولیانی نزدیک به شش ساعت در برابر هیئت منصفه بزرگ درباره تحقیقات انتخابات شهادت می دهدمنبع