رفتارهای ناخوشایند ترامپ نشان می دهد که او در حال کوبیدن تریبون و مناظره با ایوانکا استرفتارهای ناخوشایند ترامپ نشان می دهد که او در حال کوبیدن تریبون و مناظره با ایوانکا استمنبع