رتبه‌بندی قدرت NFL پس از هفته دهم: وایک‌ها پس از پیروزی در «بازی سال» به ارتفاعات جدیدی صعود کردندرتبه‌بندی قدرت NFL پس از هفته دهم: وایک‌ها پس از پیروزی در «بازی سال» به ارتفاعات جدیدی صعود کردندمنبع