رایان رینولدز اولین کولونوسکوپی خود را برای افزایش آگاهی در مورد غربالگری سرطان مستند می کند
منبع