راهبان بودایی در تایلند در آزمایش مواد مخدر مردود شدند و معبد خالی ماندندراهبان بودایی در تایلند در آزمایش مواد مخدر مردود شدند و معبد خالی ماندندمنبع