راسل ویلسون، سیارا برای دعا کردن، آواز خواندن با زندانیان از زندان با امنیت حداکثر بازدید می کنند
منبع