رئیس پلیس UVA در جریان کنفرانس مطبوعاتی متوجه می شود که مظنون تیراندازی در بازداشت استرئیس پلیس UVA در جریان کنفرانس مطبوعاتی متوجه می شود که مظنون تیراندازی در بازداشت استمنبع