رئیس پلیس تامپا پس از چشمک زدن نشان در هنگام توقف ترافیک برای خارج شدن از بلیط استعفا می دهدرئیس پلیس تامپا پس از چشمک زدن نشان در هنگام توقف ترافیک برای خارج شدن از بلیط استعفا می دهدمنبع