دیهل مورد حمایت ترامپ با هیلی در دولت ماساچوست روبرو می شود. نژاددیهل مورد حمایت ترامپ با هیلی در دولت ماساچوست روبرو می شود. نژادمنبع