دو نفر پس از سقوط هواپیمای کوچک با خطوط برق در مریلند نجات یافتنددو نفر پس از سقوط هواپیمای کوچک با خطوط برق در مریلند نجات یافتندمنبع