دو مجروح بر اثر سقوط یک کامیون از یک پل هوایی و فرود بر روی انبوه دیگری در کالیفرنیادو مجروح بر اثر سقوط یک کامیون از یک پل هوایی و فرود بر روی انبوه دیگری در کالیفرنیامنبع