دونده رله سقوط می کند، تیم تقریباً 30 ثانیه کسری را جبران می کند تا برنده مسابقه شوددونده رله سقوط می کند، تیم تقریباً 30 ثانیه کسری را جبران می کند تا برنده مسابقه شودمنبع