دستیار سابق می گوید کاخ سفید ترامپ نظریه های QAnon را جدی گرفت: CBS News Flash 28 دسامبر 2022دستیار سابق می گوید کاخ سفید ترامپ نظریه های QAnon را جدی گرفت: CBS News Flash 28 دسامبر 2022منبع