دزد مسلحی که خود را به عنوان شخص تحویل دهنده نشان می داد، تلاش برای تهاجم به خانه در کانکتیکات دفع شد
منبع